Table 2. Proteinuria

Proteinuria (g/d)/Palb
PretreatmentPosttreatmentDelta
Responders
    cyclosporine group9.9 /0.303.2 /0.28−6.7 /−0.02
9.5 /0.751.1 /0.98−8.4 /+0.23
10.2 /0.000.2 /0.21−10 /+0.21
3.6 /0.300.6 /0.46−3.0 /+0.16
4.0 /0.330.7 /0.46−3.3 /+0.13
5.3 /0.700.5 /0.49−4.8 /−0.21
4.1 /0.261.7 /0.57−2.4 /+0.31
4.6 /0.090.4 /0.41−4.2 /+0.32
7.0 /0.451.9 /0.30−5.1 /−0.15
5.8 /0.161.2 /0.18−4.6 /+0.02
7.2 /0.343.1 /0.89−4.1 /+0.55
5.8 /0.160.6 /0.18−5.2 /+0.02
10.9 /0.002.1 /0.89−8.8 /+0.89
    placebo group4.0 /0.331.2 /0.14−2.8 /−0.19
Nonresponders
    cyclosporine group10.7 /0.374.4 /0.4−6.3 /+0.03
10.0 /0.003.6 /0.00−6.4 /0.0
10.1 /0.3912.1 /0.55+2.0 /+0.16
5.1 /0.5014.5 /0.15+9.4 /−0.35
14.4 /0.5512.1 /0.80−2.3 /+0.25
    placebo group5.2 /0.787.4 /0.53+2.2 /−0.25
9.5 /0.2420 /0.34+10.5 /+0.10
7.8 /0.386.5 /0.14−1.3 /−0.24
17.1 /0.5313.9 /0.37−3.2 /−0.16
22.4 /0.3217.7 /0.46−4.7 /+0.14
14.5 /0.6111.9 /0.75−2.6 /+0.14
14.1 /0.095.8 /0.00−8.3 /−0.09
5.9 /0.383.4 /0.51−2.5 /+0.13